Privacy Policy

Privacy Policy
Privacy Policy2019-01-15T13:55:37+00:00

1. Doelstelling
Tijdens de werkzaamheden die Pointlogic voor haar opdrachtgevers verricht kan het voorkomen dat medewerkers van Pointlogic in aanraking komen met, of tijdelijk de beschikking hebben over, vertrouwelijke data.

Gelet op de aard van de dienstverlening zal dit veelal persoonlijke gegevens betreffen die mogelijk ook vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens).

In dit Protocol wordt beschreven op welke wijze Pointlogic met vertrouwelijke data van haar opdrachtgevers zal omgaan.

Onder Vertrouwelijke Data wordt verstaan alle data, in welke vorm dan ook, betrekking hebbend op de onderneming van opdrachtgever (met inbegrip van alle ondernemingen welke hiervan onderdeel zijn) met inbegrip van data over cliënten, leveranciers, huidige en toekomstige handelsactiviteiten, methodes, producten, financiële, statistische, personele data en programmatuur, systemen of toebehoren, onderzoek, ontwikkeling, strategische planning, handelsgeheimen, know-how en andere relevante data, die voor of na ondertekening van deze overeenkomst direct of indirect ter kennis gebracht, in het kader van een –
mogelijke – samenwerking.

In het kader van de AVG is Pointlogic Verwerker van gegevens en zijn de opdrachtgevers van Pointlogic de Verwerkingsverantwoordelijke. De AVG schrijft ook voor dat de Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker afspraken over de beveiliging van data maken. Dit document beoogt dit adequaat te beschrijven.

2. Afspraken en uitgangspunten
Pointlogic verplicht zich dergelijke Vertrouwelijke Data geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen en verplicht zich hiermee meer in het bijzonder:

Vertrouwelijke Data niet bekend te maken aan derden en alle nodige maatregelen te treffen teneinde openbaarmaking aan derden te voorkomen
Aan Vertrouwelijke Data binnen haar organisatie geen bekendheid te geven, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de goede uitvoering van de werkzaamheden
Vertrouwelijke data alleen toegangkelijk te maken voor daartoe bevoegd personeel.
De personen in haar organisatie aan wie de Vertrouwelijke Data bekend wordt gemaakt in te lichten omtrent de verplichtingen die uit deze geheimhoudings verklaring voortvloeien en zeker te stellen dat deze personen op hun beurt de verplichtingen uit deze verklaring zullen naleven
Vertrouwelijke Data niet voor eigen doeleinden buiten het kader van de – mogelijke – samenwerking of voor doeleinden van derden te benutten.

3. Uitzonderingen
Voorgaande verplichtingen hebben evenwel geen betrekking op eventuele Vertrouwelijke Data:
Die reeds algemeen bekend is vóórdat deze is ontvangen
Die vervolgens, buiten schuld van Pointlogic, algemeen bekend wordt
Die Pointlogic aantoonbaar reeds bekend was vóórdat deze is ontvangen
Die vervolgens door Pointlogic, op niet vertrouwelijke basis, van een derde wordt ontvangen die geen inbreuk op een verplichting tot geheimhouding pleegt
Waarvan Pointlogic kan bewijzen dat deze geheel onafhankelijk van de data van opdrachtgever tot stand is gekomen.

Deze verplichtingen gelden niet indien en voor zover wettelijk openbaar maken zulks vereist.